اثربخشی کمپین بازاریابی شما را در بوجود آوردن افزایش در فروش و درآمد نشان می دهد. تعریف کلی شاخص فروش افزایشی میزان تلاش های بازاریابی شما برای افزایش فروش را نمایش می دهد. این شاخص اهمیت ارتباط نزدیک بین فروش و بازاریابی را نشان می دهد و همچنین چگونگی منفعت رساندن این ارتباط را نشان…

بیشتر بدانید ←