دسته بندی: داشبورد مدیریتی

شاخص فروش افزایشی

اثربخشی کمپین بازاریابی شما را در بوجود آوردن افزایش در فروش و درآمد نشان می دهد. تعریف کلی شاخص فروش افزایشی میزان تلاش های بازاریابی شما برای افزایش فروش را نمایش می دهد. این شاخص اهمیت ارتباط نزدیک بین فروش و بازاریابی را نشان می دهد و همچنین چگونگی منفعت رساندن این ارتباط را نشان…

بیشتر بدانید ←

KPI چیست؟

کارایی اهداف مهم سازمان خود را می توانید با KPIها ارزیابی کنید. تعریف KPI KPI برگرفته از Key Performance Indicator و یا شاخص بهره وری، یک مقدار قابل اندازه گیری است که نشان می دهد یک شرکت و یا کسب و کار به چه میزان به اهداف خود (به طور موثر) دست یافته است. صاحبان…

بیشتر بدانید ←

شاخص رشد فروش

یکی از شاخص های سنجش درآمد (فروش) تحلیل رشد درآمد نسبت به دوره (ماه، فصل و یا سال) پیش می باشد. تعریف کلی شاخص رشد درآمد، افزایش و یا کاهش گام های درآمد سازمان شما را می سنجد. این شاخص، یکی از کلیدی ترین سنجه های هر سازمانی برای رصد کردن است که یک ابزار…

بیشتر بدانید ←

Back to Top