دسته بندی: انواع KPI ها

شاخص فروش افزایشی

اثربخشی کمپین بازاریابی شما را در بوجود آوردن افزایش در فروش و درآمد نشان می دهد. تعریف کلی شاخص فروش افزایشی میزان تلاش های بازاریابی شما برای افزایش فروش را نمایش می دهد. این شاخص اهمیت ارتباط نزدیک بین فروش و بازاریابی را نشان می دهد و همچنین چگونگی منفعت رساندن این ارتباط را نشان…

بیشتر بدانید ←

شاخص رشد فروش

یکی از شاخص های سنجش درآمد (فروش) تحلیل رشد درآمد نسبت به دوره (ماه، فصل و یا سال) پیش می باشد. تعریف کلی شاخص رشد درآمد، افزایش و یا کاهش گام های درآمد سازمان شما را می سنجد. این شاخص، یکی از کلیدی ترین سنجه های هر سازمانی برای رصد کردن است که یک ابزار…

بیشتر بدانید ←

Back to Top